Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DK (1983) [sv]

Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1983
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 166 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/22cdb2da-036b-4a15-bf0a-86206bdf6800 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DK
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1983
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 166
Swedish

Timespan
31/05/1983 -

-Earliest time
31/05/1983
Place
, , Passagården 1:58, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1983
Result

2007-10-01
Anledning:
Undersökningen gjordes i samband med anläggning av rullstolsbana inom Skansen-Solhaga by.

Beskrivning av undersökningsområde: Undersökningsområdet ligger strax söder om de centrala delarna av den medeltida bebyggelsen, intill den inre vallgraven.

Sammanfattning av resultaten: Det blev kontakt med den medeltida inre vallgraven i öster och norr, två medeltida stenbyggnader på borgkullens nordsida och eftermedeltida byggnadslämningar.Spår av fasta lämningar, kalk och murbruk i fast förening med berggrunden och anlagd sten. En byggnad på ca 7m var anlagd på sluttande berggrund, något terrasserad. Den djupaste nedgrävningen från befintlig markyta var på ett djup av 60-70cm. Stenläggning med platt/jämn yta uppfattades som en uppfartsväg (stengata eller körväg för hästar) till ett hus. En smedja, troligtvis själva ässjan dök upp, den är möjligtvis en 1800-tals anläggning. Uppblandning med ordinär svartjord av typ ytligt medeltidslager (kraftigt inslag av tegel- och kolpartiklar). Det uppfattas som borgarbebyggelse med avfallsstycken från benhantverk.

Stenläggningen i västra delen, uppfattad som en stenfyllning i den innersta smala vallgraven har ett ganska obetydligt fall mot söder. Detta kan indikera att även vallgravens botten kan ha haft ungefär motsvarande lutning. I den uppschaktade jorden påträffades skärvor av tidig A-typ, en sort som inte vore att vänta i ett ytligt lager. Det är antagligen utfyllnadsmaterial från annat håll, ev. från borgsluttningen. Det förekommer en del medeltida tegel, ca halva murtegel och en del stenmaterial med fastsittande murbruk, möjligen raserat ruinmaterial från borghöjden.Under schaktningarna för regnvattenavlopp med brunn i anslutning till Lyckebo, upptäckte man ett kraftigt vatteninflöde i bottennivån på östsidan. Av de liggande stenarna i olika format och tegel i flera skikt att döma kan det röra sig om en äldre dikesbotten eller liknande. Det kan vara den igenfyllda vallgraven, som tidigare varit synlig i östra provschaktet inom D-grävningen 1965

Fyndkategorier: Ca 2657st fynd. Recent material med övervikt på spik, keramikskärvor (16-1700-tal) tjockt yngre rödgods. Större stenar av hällkaraktär, kalk och murbruk (recent). Äldre tegelmaterial, formtegel med valvprofil. 20kg slagg och järnföremål i rostklumpar. Avfallsstycken från benhantverk. Keramikskärvor av tidig A-typ (poröst, låg bränningstemperatur). Handsmidda spikar.15-1600-tal flask- och fönsterglas, keramik (Siegburg) lång tillverkningsperiod.

Datering: Medeltid-1800-tal. . Dateringen av murarna och stenläggningen bör inte läggas till före 1500, sannolikast från 1600-tal.

Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1982-83. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1985:5. Stockholm. Sid. 565
Swedish

Ekre, R. 1984: Lödösegrävningarna 1983. I borgens periferi I: Västgöta-Dal 1984. Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg. Sid. 57-74
Swedish

Ekre, R: Medeltiden och arkeologin, Nya bidrag till Lödösemyntningens historia. S. 287-300
Swedish

Ekre, R: Populär arkeologi, Årg 3 Nr 2 1985, Birger Jarl och borgen i Lödöse.S. 22-24
Swedish

Lödöse museum
DK

-Id
DK
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
166

-Id
166
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:630:01
-Id
14:1462:630:01
-System
StadsGIS
No hits.