Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MH (1968) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 073 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/768a5f1c-bad8-4159-878e-b4e5a1631e81 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MH
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 073
Swedish

Timespan
19/08/1968 - 26/09/1968

-Earliest time
19/08/1968
-Latest time
26/09/1968
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1968
Result

Anledning: Matjordsavschaktning i samband med anläggande av parkeringsplats och bostadsbebyggelse.

Sammanställning/redovisning: I samband med schaktning av matjordslager i samband med byggnation påträffades rester av en stenlagd gata, två brunnar och gropar som använts i samband med järnframställning.

Ytskiktet av den stenlagda gatan var spolierat av pågående anläggningsarbete och därför påträffades enbart en horisont daterad till 1400-talet. Stenarna var 0.1-0.2 meter stora och låg i ett lager av lerblandad mylla. Inom den södra delen av gatan låg något större stenar och denna del anses tillhöra en äldre del av den lagda gatan. Ju längre mot norr gatan sträcker sig var de lagda stenarna placerade mer sporadiskt och glesare. Längs den östra kanten påträffades sten ned till ett djup av 0,6-0,8 meters djup. Under dessa stenar fanns rester av trä, vilka kan ha utgjort en markfixering. På sina ställen fanns rostad lera som trängt sig fram under stenläggningen. Detta var rester av brandgropar vilka nyttjats i samband med malmsmältning. Två brunnar påträffades och dessa vittnar om att stadens bebyggelse sträckt sig en bra bit norröver från stadens centrala del. Brunnarna utgjordes dels av en skifesverksbrunn, dels av två tunnor stående på varandra. De har daterats till 1200-tal respektive 1300-tal. Fynden utgjordes främst av hushållsavfall. Det benmaterial som framkom var av dålig kvalité.

Gatan var en av stadens viktigaste utfartsvägar och sträckte sig från stadens centrala delar till Hospitalet invid Spetalbergen. Eftersom den södra delen av gatan utgjordes av en kraftigare stenläggning kan det antas att gatan byggts efter bebyggelsens behov och att trafiken till hospitalet skett på en enklare gångstig.

Fynd: Silvermynt (Edward II), islägg, barnsko, kisthandtag, ringspänne av brons, trä- och järnföremål.

Datering: 1200-tal till 1400-tal.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980.Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 50.
Swedish

Lödöse museum
MH

-Id
MH
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
073

-Id
073
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:669:01
-Id
14:1462:669:01
-System
StadsGIS
No hits.