Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-O (1966) [sv]

Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/M Lorentzon, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:70
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 054 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ab62fffa-bf64-472d-b467-5ce63082d000 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:70, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-O
Investigation type
Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/M Lorentzon, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:70
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 054
Swedish

Timespan
14/09/1966 - 14/09/1966

-Earliest time
14/09/1966
-Latest time
14/09/1966
Place
, , Passagården 1:70, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:70, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning: Undersökningen föranleddes av nybyggnation av ett vårdhem (se även OA-OB).

Beskrivning/sammanfattning: Inom den södra delen av det medeltida statsområdet skedde en bebyggelseexpansion etappvis fram till 1400-talet. Den del av staden som avses här var belägen mellan borgen Lödösehus och S: t Peders kyrka. Inom den aktuella undersökningsytan påträffades två partier av gräns- och dräneringsdiken i öst-västlig riktning samt en gata i nord-sydlig riktning, vilket visar på stadens utbyggnad mot söder.

Bebyggelselämningar i tre till fyra skikt kunde urskiljas inom den norra delen av området. De äldsta bevarade bebyggelseresterna härrör från 1100-talet och de bevarade lämningarna var övervägande av trä. Gatan var vid denna tidpunkt anlagd med stöd av trä samt att den var täckt med trä. De yngre bebyggelselämningarna förekom i tre till fyra lager och utgjordes i huvudsak av stengrunder och stenläggningar. På båda sidorna av gatan kunde ett flertal byggnader urskiljas. Bland annat påträffades här en gårdsformation med en stenlagd gård samt utfart. Gatan var vid denna tidpunkt stenlagd. De yngre bebyggelseresterna har daterats till 1400-talet. Den yngsta perioden av stadsbebyggelsen saknas, det vill säga perioden år 1473 till 1646. Detta kan bero på senare tids åkerbruk på platsen.

Inom den södra delen av undersökningsområdet framkom en anläggning, som tolkats vara ett ”fortifikatoriskt arrangemang”, som sannolikt tillkom under 1400-talets mitt. Anläggningen utgjordes av ett dike cirka två meter brett två meter djupt, i väst-östlig riktning, (benämns även som vallgraven). Bland annat kan nämnas att anläggningar i form av avfallsgropar påträffades samt en brunn bestående av två tunnor ställda på varandra. Brunnen har med tiden fyllts med diverse avskräde. Fynd av hästben framkom inom den norra delen av fastigheten. I de äldre lagren var benen mer välbevarade än benen från de yngre kulturlagren som var av dålig kvalitet.

Fynd: Järnföremål, spik, kniv, täljd pinne med dekor och ett läderstycke med frans.

Datering: 1100-tal till 1400- tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980.Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 54.
Swedish

Lödöse museum
O

-Id
O
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
054

-Id
054
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:692:01
-Id
14:1462:692:01
-System
StadsGIS
No hits.