Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DE (1978) [sv]

Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1978

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1978
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 135 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bd702461-17eb-45ea-bafe-355b78aac546 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DE
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1978

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1978
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 135
Swedish

Timespan
10/10/1978 - 23/10/1978

-Earliest time
10/10/1978
-Latest time
23/10/1978
Place
, , Passagården 1:58, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1978
Result

Anledning
Schaktning för trappombyggnad vid Skansens huvudbyggnad, Passagården 1:58.

Beskrivning
Schaktningarna fördelades på två områden N om huset där grundsträngar som stödkonstruktion för trappan skulle gjutas. Det ena invid byggnaden under den befintliga trappan. Det andra lades 2 m N om det första och var inledningsvis ca 0,7 x 4 m. Nedgrävning gjordes för hand till ett djup av 1,2 m under markytans nivå, så långt det var möjligt för det äldre stenmaterial av större dimensioner som påträffades.
Under gårdsplanens grusfyllningar kom i det norra schaktet ett omrört raseringslager, innehållande mycket tegelfragment, djurben, murbruk och kolpartiklar. Under detta vidtog ett orört lager av brungrå lerblandad mylla, i vilket en stenkonstruktion med relativt stor inblandning av djurbensrester samt enstaka tegel och spik framkom. Stenkonstruktionen tolkades som en eventuell kallmur som troligtvis tillhörde den medeltida borgen Lödösehus, bestående av stenar upp till 0,8 m i storlek. Denna typ av konstruktion, möjligen ett raserat murvärn eller resterna av en byggnadsgrund, syntes också i det södra schaktet. I detta schakts nordvästra hörn framkom ett konglomerat av sten i olika format, vilka skulle kunna utgöra rester av ett stentäckt dike eller stöd för en stolpe.
Dokumentationen av platsen försvårades på grund av att stora delar av de medeltida lämningarna i schakten under ett obevakat ögonblick grävdes bort av arbetsföretaget som utförde trappombyggnationen. Det norra schaktet hade utvidgats till ca 3,5 x 4 m. varvid hela partiet mellan grundsträngen och huset hade schaktats bort. Den totala nedschaktningen omfattade ca 14 m2.

I samband med grävning för dagvattenledning i anslutning till den nya trappan den 7-8 november, gjordes en okulär besiktning av källarutrymmena i de äldre byggnaderna inom Skanskullen. Orsaken var att man vid ovan nämnda schaktningar för trappan hade observerat en förekomst av ålderdomligt murbruk på grundstensmaterialet till den östra byggnaden.
Källarutrymmet i den norra och lägst belägna byggnaden var välvt med tunnvalv i tuktad sten, och tolkades som ej yngre än 1600-tal, då ju borgen ännu var i funktion. Även vid den igenfyllda nedgången till källaren kunde urskiljas halvbågformiga huggna stenar, vilka ansågs höra hemma i medeltiden snarare än i 1800-talsanläggningar.

Fynd
Keramik (stengods, glaserat lergods, äldre rödgods), glaserat tegel, täljstensfragment (fr. dopfunt? samt gryta), järnföremål (stylus alt. syl med planad tånge, fyndnr. DE 3), bakplåt mm.

Datering
Senare delen av 1300-talet.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 58.
Swedish

Lödöse museum
DE

-Id
DE
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
135

-Id
135
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:625:01
-Id
14:1462:625:01
-System
StadsGIS
No hits.