Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MJ (1969) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 087 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c5c4cf96-dca8-4674-b07d-018f67b2e2ea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MJ
Investigation type
Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1969

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1969
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 087
Swedish

Timespan
1969 - 1969

-Earliest time
1969
-Latest time
1969
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1969
Result

Undersökningen gjordes med anledning av anläggandet av en gångväg utmed en nybyggd hyresfastighet.

Anledning: Anläggning av gångväg invid bostadshus.

Sammanfattning/redovisning: Under försommaren år 1969 utfördes en provundersökning inom fastigheten Klostret 6:2.

Undersökningsområdet var skadat, det vill säga sönderkört, av pågående maskintransporter i området i samband med pågående byggnation av bostadshus. Sammanlagt undersöktes en cirka 60 m2 stor yta. Två lager kunde dock urskiljas, ett avfallslager med bland annat rester av trä samt ett lager bestående av lera och mylla. Tillsammans var de två lagren 0,5 meter djupa. Smala stockar vilka var avsågade i ena änden framkom. Därutöver frilades en stenläggning som utgjordes av ett 70-tal stenar, cirka 0,1-0,4 meter stora. Stenläggning var lagd i ett skikt. Nordväst om schaktet låg mycket småsten och klumpstenar i uppgrävda schaktmassor. Sten-läggningen tolkas vara en del av Klostergatan som under 1300-talet löpte i nord-sydlig riktning genom Lödöse.

Fynd: Slända, spik och hästskosöm.

Datering: 1300-tal.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 51
Swedish

Lödöse museum
MJ

-Id
MJ
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
087

-Id
087
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:670:01
-Id
14:1462:670:01
-System
StadsGIS
No hits.