Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MB (1966) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av M Lorentzon, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 052 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ccad5c99-5fa7-470d-9eda-1c7bed10b645 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MB
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av M Lorentzon, Lödöse museum 1966

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 052
Swedish

Timespan
15/08/1966 - 23/08/1966

-Earliest time
15/08/1966
-Latest time
23/08/1966
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning: Byggnation av hus.

Sammanfattning/redovisning: Undersökningen har beskrivits i dokumentationsmaterialet som en provgrävning väster om en stengärdesgård inom fastigheten Klostret 1:39.

Tre schakt togs upp inom den aktuella ytan. 0,7 meter breda schakt drogs parallellt med fem meters mellanrum till varandra inom de ytor som avsågs exploateras. Inom den södra delen av undersökningsytan togs tre provgropar upp. Stratigrafin utgjordes i huvudsak av svartbrun mylla inslag av lera och tegelsten, 0,2 meter djupt. Därunder vidtog grå lera med inslag av lera 0,4 meter djupt. Avsatt kulturlager var i det närmaste 1,2-2 meter tjockt.

I det norra schaktet, på ett djup av 0,8-0,9 meter framkom en stenläggning vilken var tätt packad med stenar, cirka 0,1- 0,4 m stora. Anläggningen har tolkats som en stenlagd gata, som sträckte sig i det närmaste i nord-sydlig riktning. Gatan framträdde som tydligast i undersökningsområdets norra del. Gatan framkom även i de provgropar som togs upp i söder av området. I gatan påträffades bland annat fragment av hästskor, keramik, knivblad och järnspik.

Fynd: Pincett, kniv, beslag och sporrar.

Datering: 1300-tal till 1500-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 47
Swedish

Lödöse museum
MB

-Id
MB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
052

-Id
052
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:664:01
-Id
14:1462:664:01
-System
StadsGIS
No hits.