Kv Baccus 4, Borås (RAÄ 30) LM-BBa (1988) [sv]

Kv Baccus 4, Borås (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Baccus 4
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 473/590
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-2192-87 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/edbdbc58-598c-4f0b-a241-f97d1c06609e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Baccus 4, Borås (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-BBa
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Baccus 4
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 473/590
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-2192-87
Swedish

Timespan
02/05/1988 - 02/05/1988

-Earliest time
02/05/1988
-Latest time
02/05/1988
Place
Kv Baccus 4, Borås

-Place (text)
Kv Baccus 4, Borås
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
473/590
-Case type
-Registration number
11.391-2192-87
Result

Anledning:
Provundersökningar för nybyggnation på tidigare riven fastighet (f.d. Stadshotellet)

Beskrivning/sammanfattning:
Den stora hotellbyggnaden 1906 hade genomförts med källare, delvis i två plan, så att endast ca 40 m2 stor gårdsyta kunde tänkas innehålla lämningar av äldre kulturlager. Provundersökningen lades upp med 3 schakt, som genomfördes under en dag och torde ha gett en tämligen fullständig bild av kulturlagersituationen: endast fragmentariska skiktpartier bevarade mellan mängden av lednings- och kabelgrävningar.

Inom den aktuella ytan, 6 x 7 m, konstaterades att under den asfalterade gårdsytan hade det ca 30 cm lägre funnits en stenläggning av huggen gatsten i ovanligt stort format (ca 25x13x18). Under stenläggningens sandpackning var materialet av recent karaktär som fortsatte ned i de något grövre sandlager som avlöste stenarnas sandbädd (i finsand). Omedelbart under finsandsbädden fanns ett lager med mycket starka inslag av tegelskrot som var av sent datum, troligen slutet av 1800-tal eventuellt 1900-tal. Under lagret med tegelskrot fanns i stora delar av ytan ett skikt av sot. Under sotlagret fanns ett mycket kraftigt grovsandlager med inslag av enstaka murtegelbitar och några få taktegel av äldre enkupig typ. Inga äldre kulturlager nåddes hitintills. Grävningen fortsatte i den sydöstra delen som ett regelrätt provschakt, till ett djup av drygt 3 meter från den anschaktade markytan. I södra kanten blottades en grundmur, endast i den norra kanten kunde ett orört skikt konstateras. Skiktet var var rester av en orörd bottenyta, men däröver fanns inte kulturlagerbildningar av de typer som kunnat konstateras t ex inom kv. Ceres med i övrigt motsvarande sandmaterial.

Fynd:
Fyndmaterialet bestod till huvudsak av recenta inslag. Äldsta daterbara inslag var kakel från omkring sekelskiftet 1800., i övrigt spik och järnfragment, möjligen delvis äldre.

Datering:
1700-tal och senare

Swedish

Lödöse museum
BBa
-Id
BBa
-System
Lödöse museum
No hits.