Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DG (1979) [sv]

Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
P (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 138 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fb3cd654-17c6-4799-b340-f2824e05beb6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DG
Investigation type
Description
P (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1979

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1979
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 138
Swedish

Timespan
12/02/1979 - 09/03/1979

-Earliest time
12/02/1979
-Latest time
09/03/1979
Place
, , Passagården 1:58, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1979
Result

Anledning
Mätning och provundersökning i källare under 'Trädgårdsvillan', Skansens Vårdhem.

Beskrivning
Vid en okulär besiktning av källarutrymme i Skansens Vårdhem i nov. 1978 (jfr proj.nr DE, SR 135) gjordes en överenskommelse med dåvarande direktören för vårdhemmet om tillgång till källarutrymmen för mätning och provundersökning. I huvudsak handlade det om en uppmätning i plan av befintlig källare och av väggarnas murmaterial. En mindre provgrop (0,65x0,75 m) togs upp i jordgolvet intill västväggen. Denna innehöll kol och tegelskrot, dock inga som helst daterande fynd. På ca 0,2 m djup vidtog ett knadderstensskikt, som vilade i murbruk. Detta murbruk saknade de tegelpartiklar och snäckskalsmaterial som annars är vanliga i det medeltida murbruket i Lödöse. Det huggna stenmaterialet i murarna utgjordes övervägande av granit eller gnejs med inslag av glimmerskiffer.
Undersökningens ringa omfattning medför en oklar bild av byggnadens ursprung. Möjligen kan man räkna med åtminstone tre skeden i anläggningens tillvaro: det äldsta skulle utgöras av en källare eller underdelen av en byggnad av relativt god stabilitet och murningsmaterial. På denna skulle i ett senare skede ha byggts upp en möjligen högre anläggning än den äldsta med det nu existerande tunnvälvda taket. Takets yta var dock så täckt av recent murbruk att själva välvningstekniken inte kunde studeras närmare. Ett 'förrum' till källaren har tillkommit i ett relativt sent utbyggnadsskede, varvid äldre byggnadsmaterial har tagits i anspråk. Bärande golvbjälkar från detta förrum för den överliggande byggnaden (något som för övrigt saknas i den välvda källaren) har dendrokronologiskt daterats till ca 1650 resp.1730. Förrummets norra mur var endast 0,65 m tj, vilket är betydligt mindre omfattande än källarens grundmurar som varierar mellan 1,05 och 1,8 m i tjocklek.
Vid besiktningen uppmärksammades två väl bearbetade täljstensinslag med mejselspår i den norra källarväggen. Eftersom dessa delvis var belägna över dörröppningen, är det tänkbart att täljstenarna kommit till i ett mycket sent stadium.

Fynd
Det sparsamma fyndmaterialet utgjordes av järnspik, murbruk, tegelskrot och kritsten.

Datering
Möjligen medeltida.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S 58.
Swedish

Lödöse museum
DG

-Id
DG
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
138

-Id
138
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:627:01
-Id
14:1462:627:01
-System
StadsGIS
No hits.