Kulturminne [sv]

Kulturminne är ett begrepp som omfattar fornlämningar och fornlämningsmiljöer. Kulturminnen hämtas från nationella register. I Sverige läses ett urval av fornlämningar från FMIS (Riksantikvarieämbetet) via K-samsök.

Fornminnena hanteras som platshållare och är levande data som ändras i takt med att information ändras eller nya fornlämningar tillkommer. Läs mer om platshållare.

Egenskaper

Fakta

Följande egenskaper om fornlämningen hämtas från det nationella registret.

Namn

  • Fornlämningens namn. Namnet ska hjälpa dig att t ex välja. Språkanpassad. Obligatorisk.

Lämningstyp

  • Typ av fornlämning. Typen hanteras som en referens till en term. Termen matchas mot den textsträng i fornlämningens egenskaper som levereras ut från fornminnessystemet. Termen finns i datasetet Lämningstyper

Webbreferens

  • En länk till fornlämningens sida i fornlämningssystemet.

Käll-URI

  • Fornlämningens persistenta identifierare, dess URI.[sv]