Versionshistorik [sv]

data.arkeologi.org utökar datamodellen i kulturnav.org. Utveckling och teknisk förvaltning sker i samma kodbas. Funktioner som tillkommer i KulturNav finns därmed även tillgängliga i på arkeologiservern. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.9

Version 1.9.6 (2019-09-05)

 • Ny driftsmiljö
 • Övergång till https
 • Ny förslagspanel och möjlighet att lämna feedback. Läs mer om nyheter i versionen på KulturNav.org.

Version 1.9.5 (2019-05-05)

 • Du kan överblicka dina arbetsuppgifter som administratör eller redaktör i en ny Uppgiftspanel som du finner på Min Sida.
 • Det går åter att klicka på kartikonen i samband med visning av koordinatdata för att komma till kartfliken. (#1637)
 • Export av dataset till Excel (CSV) har uppdaterats så att alla fält, även koordinatdata, kommer med. (#1157)

Version 1.9.4 (2019-04-08)

 • Vi har förenklat användargränssnitt på flera ställen. Vi har samlat knappar för att skapa ny post och lämnar förslag på ny post, importera mm i knappraden uppe till höger. Det betyder att du enkelt kan skapa en ny post utan att gå tillbaka till datasetets sida.
 • Vi har gjort gränssnittet renare genom att ta bort texter på knappar och bara visa ikoner. Texten finns kvar när du rör muspekaren över knappen.
 • Vi har ändrat så att sidfoten/den nedre sidmenyn inte längre flyter (och kunde dölja innehåll på små skärmar).
 • Formuläret för att skapa en ny post har byggts om så att du nu lättare kan överblicka de data som redan finns i KulturNav när du ska skapa en ny post. Detta för att du lättare ska undvika att skapa dubblettposter.
 • Ny menypanel: Bokmärken som visar dina bokmärkta poster och dataset i en enkel lista sorterad på första bokstaven i namnet/benämningen.
 • Ny vy att överblicka ett dataset: Visa bilder. I vyn visas den första bilden i posten (eller en ikon om posten saknar bild) i ett galleri-läge. Du kan filtrera fram så att du enbart visar poster som har bild i vyn.
 • Vi har gjort det synliggjort kopplingen mellan post och dataset tydligare. Kopplingen till dataset visas nu även direkt under postens titel i sidhuvudet.

Rättat

 • Ett problem med sök och välj relaterade värden i anslutning till redigering och förslag har rättats till. (#1622)
 • Vi korrigerat så att en användare inte längre kan föreslå en ny post i ett vilande dataset. (#1618)
 • Vi har rättat ett problem med borttagning av relationer, t ex Relaterad till, vid redigering av en post. (#1626)
 • Vi har försökt korta ned den tid det tar att öppna funktionsmenyn och redigeringsformuläret . (#1602)

Version 1.9.1 (2019-01-30)

 • Nytt sätt att växla menypanel - med knappar högst upp i panelen.
 • Ny menypanel: Visningshistorik som gör det lättare att gå tillbaka till sidor och sök som du gjort tidigare under arbetspasset. Du kan också filtrera din visningshistorik och rensa när det behövs. Panelen är enbart tillgänglig om du är inloggad.
  Menyhantering. Menyn kan döljas och visas. Panelen döljs automatiskt vid redigering och när funktionen Förbättra körs.
 • Verktygsrad. Knappar och funktioner är nu samlade på en verktygsrad i sidans överkant. Verktygsraden är synlig hela tiden så att du inte behöver bläddra uppåt eller nedåt på sidan för att komma åt knapparna.
 •     Förbättrad navigation. Du kan nu bläddra inom ett sökresultat/dataset med en framåt- och bakåtknapp på en post sida. Du kommer tillbaka till sökresultatet eller datasetet genom att klicka på list-knappen mellan navigationsknapparna.
 • Förbättrat val av status för poster och dataset där det är lättare att överblicka de olika statusalternativen när du ska ändra status. Du kan också ändra dig om en post godkänts och ta tillbaka den för granskning.

Arkeologi 1.8

Nytt i version 1.8.6 (2018-09-03)

 • Vi har tagit bort startsidan. Må den falla i glömska fort.
 • Vi har utvecklat en ny meny som förhoppningsvis gör att du enklare hittar in till de data du behöver. Du kan växla mellan meny och trädnavigation (som fortfarande finns kvar) genom att klicka på knappen längst ner i menyn.
 • Vi har ändrat hur information visas på smala skärmar (t ex mobiltelefoner). Menyn/trädnavigation visas nu under själva huvudinformationen (t ex ett dataset eller en post), vilket förhoppningsvis gör det enklare att använda KulturNav i mobilen.
 • Vi har skapat två nya sätt att visa sökresultat och listor (dataset/mappar) - Visa kategorier och Visa översikt. Du kan nu välja:
  Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar. Denna känner ni igen sedan tidigare.
  Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
  Här visas en översikt över posterna i sökresultatet/listan.
  Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Vi har introducerat möjligheten till att ett dataset kan ha en hjälpsida med instruktioner specifika just för detta dataset. Det kan t ex röra sig om vilka krav på innehållet som ställs, vilka fält som måste fyllas i och hur ni vill att källhänvisningar ska hanteras. Du väljer om du vill skriva texten direkt i KulturNav eller om du vill länka till en sida på nätet eller ladda upp ett dokument (PDF) som innehåller informationen. Du når detta i redigeringsformuläret på datasetet, panelen Hjälp.
 • Anpassning till GDPR:
  - Nytt menyval i sidfoten: Personuppgifter med text om personuppgiftshantering och cookies.
  - Utökat stöd för personuppgiftsinformation på dataset. Utökad plats för kontaktinformation och ett nytt fält Personuppgifter som kan innehålla en specifik länk till förvaltande organisations personuppgiftssida.
  - Administrativt stöd för att bedöma om en inloggad användare (ett användarkonto) kan raderas eller inte baserat på om användaren tidigare utfört redigeringar i databasen.

Nytt i version 1.8.2 (2018-02-19)

 • Förbättrad funktion för att Bokmärka sidor. Det är nu lättare att bokmärka en sida (och att ta bort sidan från bokmärkeslistan) direkt vid sidans titel genom att klicka på ikonen . En fylld ikon visar att sidan redan är bokmärkt. Du kan också bokmärka/avmärka en post redan i ett sökresultat, dataset och mapp genom att expandera raden och klicka på bokmärket invid postens status.

Nya ikoner

 • Grundinformation, informationskategorier:
  Personer och organisationer
  Namngivna objekt (fartyg eller järnvägslinjer mm)
  Termer
  Platser
  Händelser och perioder
  Dataset
  Mapp
  Användare
  Användargrupp

 • Poster, ikoner på flikar:
  Fakta
  Länkad data
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)
    Förslag

 • Dataset/mapp, ikoner på flikar:
  Innehåll
  Fakta
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  Rättigheter
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)

 • Min sida, ikoner på flikar:
  Fakta
  Att göra
  Aktivitet
  Förslag
  Bokmärken
  Dataset
  Mappar
  Administrativt
  Historik

Arkeologi 1.7

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.6

Version 1.6.9 (2017-03-15?)

Rättningar

 • Rapportnummer kan nu anges utan en länk (URL).
 • Korrekt visning av rapportnummer även om det saknas en URL till rapporten.

Arkeologi 1.5

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.4

För beskrivning av vad som är nytt i version 1.4 generellt, se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.4 - 1.4.8 (2016-10-05)

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.3 (2016-04-22)

Nytt

 • Klassen Time.Event.Investigation har bytt namn till Investigation.

Arkeologi 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.5

2016-02-03

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.4

2016-01-15

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNav version. Observera speciellt att det är stora ändringar i formulären Ny post och Redigera post.

Små ändringar på arkeologiservern:

 • Undersökningar som innehåller kontext markeras nu med en rund signalprick i listor och sökresultat. Om du klickar på signalpricken så öppnas undersökningens kontextflik.
 • Rättat problem med texter i användargränssnitt som fortfarande anger KulturNav i stället för Arkeologi.
 • Egenskapen Referensmodell i Kontext och undersökning har flyttats till den utökade egenskaperna som nås under +knappen.

Arkeologi 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext. (#840)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper. (#844)

Version 1.2.21.2

2015-10-29

 • Ett antal texter ändrade för att passa på arkeologiservern (#826)
 • Undersökningstyp visas nu i resultatlista/dataset (#831)
 • Kulturlämningar har nu namn med lämningstyp inom parentes (#834)
 • Rapportnummer kan nu hanteras på en rapport i en undersökning (#805)
 • Korrigering på projektsidan (#836)

Version 1.2.21.1

För beskrivning av mer generella ändringar i plattformen, se KulturNav 1.1.21.1

2015-10-20

Nytt
 • Undersökning: Kontext-fliken får nu en rund färgmarkering om den innehåller kontextobjekt.
 • Undersökningars förtydligande långa namnsträng byggs nu ihop på följande sätt: Namn + Undersökningsidentitet + (Tidsintervall).
 • Arkeologiservern har nu statistik i Google Analytics.
Rättningar
 • Undersökning. Tidpunkten för senast ändrad på datasetet sätts nu korrekt efter att kontext lästs in till undersökningen. (#765)
 • Fliken Statistik på undersökningen fungerar nu som den ska. (#765)
 • Arkeologiska klasser har nu rätt etiketter på startsidan. (#802)
 • Den långa namnsträngen för Kulturminne än nu korrekt. (#807)

Arkeologi 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

Version 1.1.20.4

2015-08-26

Den första versionen av Arkeologiservern. Versionen innebär en kraftig expansion av tidigare testschema för arkeologi. Egenskaper för kulturminne, undersökning och kontext motsvarar nu kravspecifikation i projektet Primus Arkeologi

 • Kontextdata kan nu läsas från importmodulen Situla[sv]