Kyrksjön SMM 2081120 (2017) [sv]

Other languages: Kyrksjön (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Trafikverket planerar för en ny järnväg, Ostlänken, delen Kyrksjön i Södertälje kommun, Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län fattade därför ett beslut (2016-11-01) om en marinarkeologisk utredning, enligt kulturmiljölag 2 kap 11 § (1988:950).

Statens maritima museer (SMM) utförde utredningen under vecka 16-2017.

SMM påträffade fyra pålar vid åmynningen och två pålar är daterade till 110±30BP (Bilaga 2) d.v.s. runt 1850. Det är troligen en fiskeanläggning från mitten av 1800-tale...
Trafikverket planerar för en ny järnväg, Ostlänken, delen Kyrksjön i Södertälje kommun, Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län fattade därför ett beslut (2016-11-01) om en marinarkeologisk utredning, enligt kulturmiljölag 2 kap 11 § (1988:950).

Statens maritima museer (SMM) utförde utredningen under vecka 16-2017.

SMM påträffade fyra pålar vid åmynningen och två pålar är daterade till 110±30BP (Bilaga 2) d.v.s. runt 1850. Det är troligen en fiskeanläggning från mitten av 1800-talet. Dessutom påträffades två stenhögar i vattnet , på land en äldre strandlinje och ett vattenståndsmärke. SMM bedömer inga av dessa anläggningar som fornlämningar enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950).


Tekniska och administrativa uppgifter
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2016-984.
Länsstyrelsens diarienummer: 431-5020-2016.
Statens maritima museers projektnummer: 2081120.
SMM projektledare: Mikael Fredholm.
Orsak till utredningen: Järnvägsbyggnation.
Uppdragsgivare: Trafikverket.
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning.
Undersökningstid: 19-20 april 2017
Plats: Kyrksjön
Kommun: Södertälje
Län: Stockholm
Landskap: Södermanland.
Socken: Hölö
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM.
Vattendjup: 0-–2 m.
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N: 6543400 E: 646120 (SWEREF 99 TM). (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±2 meter.
Kartblad: 594 Gnesta (Terrängkartan SWEREF 99 TM).
År 1958, J133-9i8a60 (Ekonomiska kartan).
Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
Dokumentationshandlingar: Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2007, Photo Shop CS3, Deep View 4 m.fl.
Fotografier: 5 st. fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer och på Digitalt Museum. Se bilaga 3.
GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar.

Deltagarförteckning i fältarbetet; SMM
Mikael Fredholm, Håkan Altrock och Jim Hansson. [sv]
Dataset owner
Last changed
23/05/2017 09:03:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a4630352-cfbc-4571-a869-5d704f6f9c71 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kyrksjön
Swedish

Identity
SMM 2081120
Investigation type
Purpose
Description
Trafikverket planerar för en ny järnväg, Ostlänken, delen Kyrksjön i Södertälje kommun, Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län fattade därför ett beslut (2016-11-01) om en marinarkeologisk utredning, enligt kulturmiljölag 2 kap 11 § (1988:950).

Statens maritima museer (SMM) utförde utredningen under vecka 16-2017.

SMM påträffade fyra pålar vid åmynningen och två pålar är daterade till 110±30BP (Bilaga 2) d.v.s. runt 1850. Det är troligen en fiskeanläggning från mitten av 1800-talet. Dessutom påträffades två stenhögar i vattnet , på land en äldre strandlinje och ett vattenståndsmärke. SMM bedömer inga av dessa anläggningar som fornlämningar enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950).


Tekniska och administrativa uppgifter
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2016-984.
Länsstyrelsens diarienummer: 431-5020-2016.
Statens maritima museers projektnummer: 2081120.
SMM projektledare: Mikael Fredholm.
Orsak till utredningen: Järnvägsbyggnation.
Uppdragsgivare: Trafikverket.
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning.
Undersökningstid: 19-20 april 2017
Plats: Kyrksjön
Kommun: Södertälje
Län: Stockholm
Landskap: Södermanland.
Socken: Hölö
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM.
Vattendjup: 0-–2 m.
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N: 6543400 E: 646120 (SWEREF 99 TM). (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±2 meter.
Kartblad: 594 Gnesta (Terrängkartan SWEREF 99 TM).
År 1958, J133-9i8a60 (Ekonomiska kartan).
Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
Dokumentationshandlingar: Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2007, Photo Shop CS3, Deep View 4 m.fl.
Fotografier: 5 st. fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer och på Digitalt Museum. Se bilaga 3.
GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar.

Deltagarförteckning i fältarbetet; SMM
Mikael Fredholm, Håkan Altrock och Jim Hansson.
Swedish

Timespan
19/04/2017 - 20/04/2017

-Earliest time
19/04/2017
-Latest time
20/04/2017
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6543400, 646120, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6543400
-Longitude (Easting)
646120
59.00509, 17.54409, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.00509
-Longitude (Easting)
17.54409
-Case type
-Registration number
5.3.1-2016-1032
-Case type
-Registration number
431-33661-2016
Result

SMM påträffade fyra pålar vid åmynningen och två pålar är daterade till 110±30BP, d.v.s. runt fornlämningsgränsen 1850. Det är troligen en fiskeanläggning från mitten av 1800-talet. Dessutom påträffades två stenhögar i vattnet , på land en äldre strandlinje och ett vattenståndsmärke. SMM bedömer inga av dessa anläggningar som fornlämningar enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950).

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
No hits.