Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MG (1968) [sv]

Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 072 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/884865dd-3cad-4b5c-8ef6-621ba00758c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MG
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 072
Swedish

Timespan
16/08/1968 - 18/08/1968

-Earliest time
16/08/1968
-Latest time
18/08/1968
Place
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1968
Result

Anledning: Schaktning inför husbyggnation.

Beskrivning/sammanfattning: Sammanlagt undersöktes 200m2. Kulturlagret var 1-1, 4 meter tjockt och två huskonstruktioner framkom, varav en var en träbyggnad. Det andra husets grundkonstruktion var mer diffus och osäker. Spåren av detta hus utgjordes enbart av spridda stenar som anses ha varit rester av en syllstensgrund.

I schaktet sydöstra del framkom starkt förmultnade rester av virke som utgjorde resterna av en knuttimrad byggnad, vilken byggts på syllstenar. Spår av knuttimring var som tydligast i ett av hörnen. Sammanlagt framkom fyra stolphål, cirka 0,2 meter i diameter. Huset tillhör det äldsta byggnadsskiktet inom den undersökta ytan. Ett golvskikt bestående av ett tätt packat avfallslager var synligt invid den västra väggen. En anläggning i huset har tolkats vara en härd. Härden utgjordes av en samling av sten som låg i ett lager av grus och lera. Strax väster om huset påträffades ett båtbord med kvarsittande klinknaglar. I det äldre skiktet av kulturlagret framkom exempelvis fynd av våglinjedekorerat svartgods

En broläggning har löpt i syd-nordlig riktning längs en av väggarna, öster om huset. Broläggningen utgjordes av tvärliggande virke som låg över en synlig ränna. Själva rännan var stadgad av en kantställd kluva vilken i sin tur, på flera ställen, var uppstagad med mindre pålar. Det fanns även anläggningar som utgjordes av käpphål. På ett ställe fanns rester av flätverk som troligen även nyttjas för stabilisering av rännan. Trävirket som nyttjats för själva broläggningen var en till två meter långt. Rännan var en halvmeter djup och blev grundare ju längre norrut den sträckte sig. Ett avfallslager kan kopplas till huset av trä. Avfallslagret framkom cirka 0,7-0,8 meter under markytan.

I den norra delen av schaktet framkom en avfallsgrop, vilken är äldre än huset av trä. Gropen var cirka två meter djup. Den var fylld med avfall och har daterats till 1200-tal. Leran från gropen har deponerats strax intill, vilket påverkat att marknivån höjts något. Denna plats har nyttjats på grund av förhöjning lett till att markytan varit torrare här. Det är här som träkonstruktionen har uppförts.

I den västra delen av schaktet framkom spår av den gata som löpt från centrum till hospitalet norr om den medeltida staden. Tydligt är att gatan är uppbyggd i olika skikt. Innan den stenlades förekom en gatubeläggning av trä. På ett djup av 0,65 till 0,8 meter djupt framkom virke som lagts i öst-västlig riktning. Större stenar låg under trästockarna. Den yngsta stenläggning påträffades cirka 0,25-0,25 meter under markytan. Hospitalsgatan har skiljt detta område av borgarbebyggelse i två områden, en västlig samt en östlig del. I den norra delen av staden har metallhantverk utförts, här fanns både järn- och bronssmedjor. Lämningarna som påträffades i samband med den aktuella undersökningen visar på att just här har funnits bostadsbebyggelse.

Fynd: Laggskål, nätkavel, ylletyg, keramik typ A IV, sölja, bultlås, isbrodd, bensnurra, armborstpilspets, lädersula, järnföremål och bronskärl

Datering: 1100-tal till 1400-tal.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 49.
Swedish

Lödöse museum
MG

-Id
MG
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
072

-Id
072
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:668:01
-Id
14:1462:668:01
-System
StadsGIS
No hits.