Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-AC (1968) [sv]

Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 066 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c3863b81-f893-4231-8830-580c6c6d93a0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knutsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-AC
Investigation type
Description
Antikvarisk undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Knutsgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 066
Swedish

Timespan
24/04/1968 - 24/04/1968

-Earliest time
24/04/1968
-Latest time
24/04/1968
Place
Knutsgatan, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Knutsgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1968
Result

Vägsamfällighet mellan Passagården 1:33 och 1:54, april till maj 1968.

Ledningsgrävning (vattenledning) genom central medeltida borgarbebyggelse omedelbart söder om dåvarande museitomten. Grävningen utgjordes av ett 70cm brett och ca 1,5-2m djupt schakt i nordsydlig riktning genom vägbanan. De medeltida kulturlagren i detta område av gamla Lödöse uppgår till 4m, och den här genomförda grävningen nådde, av fyndmaterialet att döma, endast ned till sent 1200-tal. Den dateringen gavs säkrast av ett myntningsunderlag av läder för tillverkning av en brakteat, som daterats till 1200-talets sista fjärdedel. Trots den föga omfattande schaktningen var fyndmaterialet oerhört stort, ca. 1500 föremål. Djurbensmaterialet blev av naturliga skäl inte alltför omfattande, men förefaller vara av relativt intressant slag, inte minst på grund av den relativt stora mängden av småben, bl. a fiskben. Av speciellt intresse var passagen genom en liten avfallsgrop i sent 1200-talsskikt, där bl. a påträffades flera kattkranier men endast en uppsättning av kroppsben av katt. Beträffande lagrens datering förekom påfallande lite material, som kunde dateras till 1400-tal. Relativt ytligt, redan på ca ½ m djup förekom däremot keramik av 1300-talstyp, vilket århundrade tycktes dominera lagren ned till ca 150cm under markytan.

Ca 10 byggnadsanläggningar i 4-6 skikt (bl a garveri). Datering: 1100-tal- 1400-tal. Kulturlagrets mäktighet 2,2 m. Fynd: myntningsunderlag, träföremål, ylletyger, stenföremål, läderföremål, tegel, keramik.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S.49
Swedish

Lödöse museum
AC

-Id
AC
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
066

-Id
066
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:601:01
-Id
14:1462:601:01
-System
StadsGIS
No hits.