Passagården 1:74, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-OA (1967) [sv]

Passagården 1:74, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/M Lorentzon, Lödöse museum 1967

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:74
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 058 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c4a197f3-d5ee-4ebe-9b84-15f4b0c21a4f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:74, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-OA
Investigation type
Description
Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/M Lorentzon, Lödöse museum 1967

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:74
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 058
Swedish

Timespan
18/04/1967 - 25/07/1967

-Earliest time
18/04/1967
-Latest time
25/07/1967
Place
, , Passagården 1:74, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:74, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Undersökningen föranleddes av nybyggnation av ett vårdhem (se även O och OB).

Beskrivning/sammanfattning:
Inom den södra delen av det medeltida statsområdet skedde en bebyggelseexpansion etappvis fram till 1400-talet. Den del av staden som avses här var belägen mellan borgen Lödösehus och S: t Peders kyrka. Inom den aktuella undersökningsytan påträffades två partier av gräns- och dräneringsdiken i öst-västlig riktning samt en gata i nord-sydlig riktning, vilket visar på stadens utbyggnad mot söder.

Tre till fyra lager med rester av bebyggelse kunde urskiljas inom den norra delen av området. Sammanlagt rörde det sig om tolv bebyggelselämningar. De äldsta bevarade bebyggelse-resterna härrör från 1100-talet och de bevarade lämningarna var övervägande av trä. Den gata som påträffades, vilken sträckte sig i nord-sydlig riktning var vid denna tidpunkt anlagd med stöd av trä samt täckt av trä. Gatan kallas för ”Södergatan” Trämaterialet påträffades på ett djup av 0,7-0,8 meter under markytan. Delar av träkonstruktionerna var förkolnade och påträffades i huvudsak i lager bestående av svart mylla, med inslag av tegel och kol. Vissa stockar och andra träföremål var brända och omgavs av bränd lera. Brandlager framkom inom vissa ställen av undersökningsområdet, cirka 0,25-0,3 samt 0,4 - 0,5 meter under markytan.
De yngre bebyggelselämningarna förekom i tre till fyra skikt och utgjordes i huvudsak av stengrunder och stenläggningar. På båda sidorna av gatan kunde ett flertal byggnader/bebyggelselämningar urskiljas, sammanlagt tolv stycken. Bland annat påträffades här en gårdsformation med en stenlagd gård med en tillhörande utfart. De yngre bebyggelseresterna har daterats till 1400-talet.

Fynd:
Järnföremål som exempelvis borr, tång, nycklar, knivar, spik och bultlås, hästkranium, brynen, rödgods, stengods, svartgods, slagg, myrmalmstackor, bakplåt, träskål med bomärke, bronskam, bronsplåtar, läderskor, textil (ylle), ben- och hornföremål.

Datering:
1100 till 1400-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980.Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 48.
Swedish

Lödöse museum
OA

-Id
OA
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
058

-Id
058
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:693:01
-Id
14:1462:693:01
-System
StadsGIS
No hits.