Nacka tunnelbana AU+FU SMM 2080197 och 2080198 (2015) [sv]

Other languages: Nacka tunnelbana AU+FU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Stockholms läns landsting planerar att bygga en ny tunnelbanesträcka mellan Kungsträdgården och Nacka i Stockholm. I och med detta skall Sweco AB på uppdrag av Stockholms läns landsting utföra geotekniska borrningar i berggrunden längs hela sträckan. Sjöhistoriska museet fick i uppdrag av Sweco AB på Länsstyrelsens beslut att utföra arkeologiska undersökningar i två områdeer längs sträckan. En arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Uppdraget syftade till... Stockholms läns landsting planerar att bygga en ny tunnelbanesträcka mellan Kungsträdgården och Nacka i Stockholm. I och med detta skall Sweco AB på uppdrag av Stockholms läns landsting utföra geotekniska borrningar i berggrunden längs hela sträckan. Sjöhistoriska museet fick i uppdrag av Sweco AB på Länsstyrelsens beslut att utföra arkeologiska undersökningar i två områdeer längs sträckan. En arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Uppdraget syftade till att se om fornlämningar finns i området samt avgränsa RAÄ Stockholm 206:1 som är ett område med hamnanläggning och vrak.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-572
SMM projektnummer: 2080197 och 2080198
Länsstyrelsens dnr: 43112–8618–2015
SMM projektledare: Jim Hansson, Statens maritima museer
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till undersökningarna: Ny planerad tunnelbanesträckning, Kungsträdgården- Nacka.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Stockholm
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning samt arkeologisk förundersökning.
Undersökningstid: AU 28-29 maj, FU 4-15 juni 2015.
Plats: Blasieholmen- norra Skeppsholmen, södra Skepps- och Kastellholmarna, Stockholm.
Kommun: Stockholm
Län: Stockholms län
Landskap: Uppland
Socken: Stockholm stad
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Arkivhandlingar: Förvaras hos SMM
Vattendjup: 0-20 m [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9a263513-5cdb-411d-93f7-099750ec81e2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Nacka tunnelbana AU+FU
Swedish

Identity
SMM 2080197 och 2080198
Investigation type
Purpose
Description
Stockholms läns landsting planerar att bygga en ny tunnelbanesträcka mellan Kungsträdgården och Nacka i Stockholm. I och med detta skall Sweco AB på uppdrag av Stockholms läns landsting utföra geotekniska borrningar i berggrunden längs hela sträckan. Sjöhistoriska museet fick i uppdrag av Sweco AB på Länsstyrelsens beslut att utföra arkeologiska undersökningar i två områdeer längs sträckan. En arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Uppdraget syftade till att se om fornlämningar finns i området samt avgränsa RAÄ Stockholm 206:1 som är ett område med hamnanläggning och vrak.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-572
SMM projektnummer: 2080197 och 2080198
Länsstyrelsens dnr: 43112–8618–2015
SMM projektledare: Jim Hansson, Statens maritima museer
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till undersökningarna: Ny planerad tunnelbanesträckning, Kungsträdgården- Nacka.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Stockholm
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning samt arkeologisk förundersökning.
Undersökningstid: AU 28-29 maj, FU 4-15 juni 2015.
Plats: Blasieholmen- norra Skeppsholmen, södra Skepps- och Kastellholmarna, Stockholm.
Kommun: Stockholm
Län: Stockholms län
Landskap: Uppland
Socken: Stockholm stad
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Arkivhandlingar: Förvaras hos SMM
Vattendjup: 0-20 m
Swedish

Timespan
28/05/2015 - 15/06/2015

-Earliest time
28/05/2015
-Latest time
15/06/2015
Place
Stockholm (Kommun) [sv], Skeppsholmen [sv],

-Place
-Specified
Skeppsholmen
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6580137, 675458, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6580137
-Longitude (Easting)
675458
59.3235, 18.08366, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.3235
-Longitude (Easting)
18.08366
-Case type
-Registration number
43112-8618-2015
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-572
Result

AU :
Inga fornlämningar påträffades.

FU:
Den arkeologiska förundersökningen inom Stockholm 206:1 resulterade i att totalt 15 fartygslämningar besiktades och positionerades. Två av fartygslämningarna har daterats till slutet av 1580 respektive 1584 och ett tredje till 1616. En fjärde lämning daterades till 1880. Det ligger mängder av timmer mellan vraken som kan höra ihop med några av lämningarna och som försvårar uppgiften att begränsa fartygslämningarnas område. Vraken bör ha ett generellt skyddsområde på omkringliggande fem meter och förslagsvis bör vraken bojas upp av dykare vid en eventuell exploatering i området alternativt att mindre områden undersöks noggrannare.

Kulturlagret kunde avgränsas och därmed minskade området med cirka 40 meter från den tidigare avgränsningen i Fornsök. Ungefär vid djupkurvan för 6 meter börjar kulturlagret och finns hela vägen upp till kajkanterna.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:6
Swedish

-Report number
2016:6
No hits.